Členská schôdza OZ IBV Podhorou 2018

Dňa 9.5.2018 o 17:00 hod na miestnom úrade v Krásnej sa uskutoční členská schôdza OZ IBV Podhorou Krásna. Týmto Vás srdečne pozývame.
 
 

Zadanie pre Územný plán z mestského zastupiteľstva

Naša budúca IBV Pod horou sa konečne dostala aj do zadania pre vytvorenie nového územného plánu.

Pre dokument klikni tu


Naša téma sa začína na strane 35 pod nadpisom

15. Požiadavky na riešenie bývania, občianskeho vybavenia, sociálnej infraštruktúry a výroby

"riešiť možnosť zmeny funkcie u časti plôch v lokalite Pod horou v mestskej časti Krásna z bývania vo forme bytových domov na rodinné domy v zmysle požiadavky mestskej časti"

 

Vyjadrenie z vodárni ohľadom kanalizácie

Želám príjemný deň,

 

V zmysle nášho stanoviska č.j. 103088/2015/O zo dňa 15.12.2015 sme v mesiacoch apríl – máj spracovali hydrotechnické posúdenie tlakovej kanalizácie v MČ Krásna za účelom zaujatia stanoviska k možnosti napojenia pripravovanej IBV Pod horou.

Z HT posúdenia vyplýva, že napojenie ďalšich rodinných domov (predbežne 51 RD) nie je možné, nakoľko limitujúcim faktorom je potrubie DN 100 mm ponad rieku Hornád, ktoré bolo dimenzované len pre uvažovaný počet RD v lokalite IBV Na hore.

Nakoľko sa lokalita Pod horou náchádza v rámci rozsiahlej plochy rozparcelovanej za účelom výstavby RD, je žiaduce zaoberať sa v rámci ÚPN návrhom tak zásobovania poitnou vodou, ako aj odkanalizovania v predmetnom území, podobne ako tomu bolo v rámci návrhu Východné mesto, možno v menšom rozsahu.

V prílohe prikladáme situáciu HT posúdenia a návrhu nového zberača do ČOV Kokšov Bakša

 

Ospravedlňujem sa, že informáciu podávame až teraz, ale zdržali nás naliehavejšie stanoviská. Ďakujem za pochopenie.

 

S pozdravom

 

vkkravyspril3.pdf (1410291)
vknavzb.pdf (1030037)
 

cid:image001.jpg@01CB1795.189F4C50

Ing. Ingrid Mydlová

Pracovné stretnutie členov IBV Podhorou

Stretnutie členov IBV Podhorou sa uskutoční 2.12.2015 o 16:30 v priestoroch Kaštiela v Krásnej,

Program pracovného stretnutia:

Pracovné stretnutie OZ IBV dňa 2.12.2015.docx (11,9 kB)

 

Podklad na žiadosť k zmene UZP

Štúdia priložená k žiadosti o zmenu územného plánu:

urb studia.pdf (6576480)
Ziadost o doplnenie podkladov na UHA.pdf (219407)
 

 

Číslo učtu pre zaplatenie členského poplatku

25.05.2015 12:07

Suma: 200€

Variabilny symbol: Cislo parcely
c.u.:0020550552/6500
IBAN:SK7765000000000020550552


Zoznam členov. ktorí (ne)zaplatili členský poplatok: Link

 

Vitajte na stránkach Občianského združenia Podhorou-Krásna

Tieto web stránky slúžia pre potreby vlastníkov pozemkov v novovznikajucej oblasti Podhorou Košice - Krasna . Dozviete se z nich aktuálne novinky a tiež potrebné dokumenty, ako sú činnosť výboru, prehľad príjmov a výdajov či zápisy zo stretnutí. Pre spoločnú komunikáciu o problémoch a dianí môžete využiť taktiež Diskusiu.


Kontakt

OZ IBV Podhorou
Talinská 7
Košice - Nad jazerom
040 12

0911635871

C.u.: 0020550552/6500
IBAN: SK7765000000000020550552

Anketa

Zaplatili ste už členský poplatok?

Celkový počet hlasov: 23

Novinky

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode